Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi wasto.__________1. Itinuturing na droga ang alak at

Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung

hindi wasto.__________1. Itinuturing na droga ang alak at sigarilyo sapagkat ang mga ito ay maymga sangkap na nakalululong.__________2. Maganda ang naidudulot ng sigarilyo sa katawan ng taong katulad mo.__________3. Ikalulutas ng problema ang pag-inom ng alak.__________4. Ang sobrang caffeine ay nagtataglay ng protina na kailangan ng tao.__________5. Mapanganib ang mga inuming may alcohol sapagkat nagdudulot ito namalubhang karamdaman at pinsala sa sarili pamilya at sa komunidad.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *