809) Pagninilay Makinig o manood ng napapanahong balita. Itala ang mga salitang nakuha sa balitaisulat ito sa sagutang papel. Gumawa ng

809) Pagninilay

Makinig o manood ng napapanahong balita. Itala ang mga salitang nakuha sa balitaisulat ito sa sagutang papel. Gumawa ng mini-survey sa miyembro ng inyong pamilya.Itanong sa kanila kung angkop ba o hindi ang mga salitang naitala sa uri ng balita.Bumuo ng kongklusyon pagkatapos makalap ang datos sa survey na ginawa.Mga Salitang NakalapKongklusyon sa ginawang mini-surveypa naman po ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *