1.Sa mga ideolohiyang nabanggit , ang higit kong nagustuhan ay ang ideolohiyang_________________,dahil________________________________________________________________________________________.2.Angkaugnayan ng ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalista ay____________________________________________________________________________________________________________________.3.Mapapahalagahan ko

1.Sa mga ideolohiyang nabanggit , ang higit kong nagustuhan ay ang ideolohiyang_________________,dahil________________________________________________________________________________________.2.Angkaugnayan ng ideolohiya sa mga malawakang

kilusang nasyonalista ay____________________________________________________________________________________________________________________.3.Mapapahalagahan ko ang bahaging ginampanan ng ideolohiya sa pagtamo ng kalayaan sa Timog at Kanluran Asya sa pamamagitan ng_______________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *